Skočiť na hlavný obsah

Technológie - Mikrokogeneračná jednotka na báze spaľovacieho motora

Kogeneračná jednotka na báze spaľovacieho motora je zariadenie, ktoré dokáže vyrobiť súčasne elektrinu aj teplo počas fungovanie motora. Princíp kogenerácie, ktorý je využívaný v týchto zariadeniach poznáme už od 19. Storočia.

Zariadenie mikrokogeneračná jednotka na báze spaľovacieho motora sa dlhú dobu úspešne presadzuje v krajinách západnej Európy a uplatnenie nachádza aj v našich podmienkach všade tam, kde je snaha znížiť náklady na energiu. 

Zariadenie využíva na výrobu elektriny generátor (synchrónny alebo asynchrónny), ktorý je poháňaný menším spaľovacím motorom. Teplo, ktoré v tomto procese v motore vzniká je nutné z motora odviesť a možno ho užitočne využiť na vykurovanie resp. prípravu teplej vody. Palivom je spravidla zemný plyn, ale úspešne sa využíva aj bioplyn, prípadne iné palivá ako napr. propán, bután, skládkový plyn, drevný plyn, banský plyn. Možná je aj kombinácia dvoch plynov (napríklad zemný plyn a bioplyn). 

Technológiu možno uplatniť všade tam, kde je potrebná elektrická energia, teplá voda a kde sa vykuruje, od poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov, administratívnych budov, plavární, nemocníc, kultúrnych až po bytové domy.

Proces mikrokogeneračnej jednotky na báze spaľovacieho motora

Mechanizmus animácie

 1. Palivová nádrž – Nádrž slúži na uskladnenie paliva
 2. Plynový spaľovací motor – Prácou spaľovacieho motora sa poháňa trojfázový generátor. Ten vyrába elektrickú energiu. Základnou pohonným palivom motora je zemný plyn. Je možné využívať aj bioplyn, skládkový plyn, biomasu (drevný odpad), prípadne aj banský plyn, ktorý sa uvoľňuje pri ťažbe uhlia. Tam, kde nie je dostupný zemný plyn sa využíva propán- bután. Chladením motora, oleja a spalín sa získava teplo. 
 3. Výfukové spaliny - Teplo, ktoré v tomto procese v motore vzniká je potrebné z motora odviesť a možno ho užitočne využiť na vykurovanie resp. prípravu teplej vody. 
 4. Generátor a elektrické vedenie – Prácou motora sa poháňa generátor. V generátore sa vyrába elektrická energia. Elektrickú energiu je možné použiť na pokrytie vlastnej spotreby, prípadne ju predávať energetickým rozvodným závodom.
 5. Výmenník – Pri práci motora vzniká okrem elektrickej energie aj teplo, ktoré sa odovzdáva do výmenníka. Do výmenníka je privádzaná studená voda, ktorá sa vzniknutým teplom ohrieva. Teplo sa využíva na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody.
 6. Zásobník tepla -.Vyprodukované teplo je uskladňované v zásobníku tepla. Odtiaľ sa rozváža buď na vykurovanie do radiátorov, alebo sa využíva na ohrev vody.

Výhody

 • keďže je naraz vyrábaná elektrina aj teplo, z mála paliva sa vyrobí veľa energie, vďaka tomu sa znižuje množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia,
 • vzniká iba malé množstvo emisií v porovnaní s inými zariadeniami, ktoré využívajú fosílne palivá,
 • zariadenie sa dá inštalovať priamo tam, kde je potrebná energia – vďaka čomu sa prenosom stráca iba malé množstvo energie, 
 • zariadenie funguje samostatne, nie je potrebné ho obsluhovať.

Nevýhody

 • pohon mikrokogeneračnej jednotky na zemný plyn je neobnoviteľný zdroj energie,
 • pri jej činnosti vznikajú emisie CO2
 • veľké MKJ vytvárajú hluk.